Vedtægter

Vedtægter for Vejstrup Valgmenighed.

 • Vedtægter for Vejstrup Valgmenighed. Marts 2023.

  §1

  Vejstrup Valgmenighed er oprettet i 1874 og anerkendt d.5.marts 1875, som en fri menighedskreds præget af grundtvigsk kirkesyn.

  Vejstrup Valgmenigheds hjemsted er: Brudagervej 4 og 6 og Landevejen 65, 5882 Vejstrup.

   

  §2

  Medlemskab af Vejstrup Valgmenighed opnås ved skriftlig indmeldelse til præsten eller formanden.

   

  §3

  Udmeldelse af valgmenigheden sker skriftligt til præsten eller formanden.

  Udmeldelse kan kun ske med virkning pr. 31.12.

   

  §4

  Menighedsrådet består af 7 menighedsrådsmedlemmer og 2 suppleanter, der alle vælges på generalforsamlingen.

  Forslag til og valg af menighedsrådsmedlemmer og suppleanter skal ske skriftligt.

  Ægtefæller/samboende til fastansatte (ansatte med mere end 8 timer pr uge), menighedsrådsmedlemmer og forretningsfører kan ikke vælges til menighedsrådet.

  Valget af rådsmedlemmer gælder for 3 år og hvert år afgår hhv. to, to og tre medlemmer. Suppleanter vælges for ét år.

  Udtræder et rådsmedlem inden udløbet af valgperioden, indtræder suppleanten og sidder rådsmedlemmets periode ud.

   

  §5

  Menighedsrådet vælger af sin midte formand, næstformand, kirkeværge, bygningsansvarlig og sekretær.

  Menighedsrådet nedsætter kirkegårdsudvalg, bygningsudvalg og andre relevante underudvalg, alle med reference til menighedsrådet. Udvalgene kan bistås af medlemmer af menigheden.

  Menighedsrådet vælger uden for sin midte en regnskabsfører. Præsten og regnskabsføreren deltager i rådets møder, dog uden stemmeret. Menighedsrådet er beslutningsdygtigt når over halvdelen af dets medlemmer er mødt. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

   

  §6
  Kirkeværgen, som i alle forhold er graverens nærmeste foresatte, varetager sammen med kirkegårdsudvalget kirkegårdens drift i henhold til regulativet.

  Kirkeværgen fører tilsyn med de til kirkegården hørende legater, med reference til menighedsrådet.

   

  §7

  Menighedsrådet har det overordnede tilsyn med Valgmenighedens bygninger og kirkegård samt økonomi.

  Menighedsrådet ansætter graver, organist, kirkesanger og andre medarbejdere.

  Menighedsrådet foretager langtidsplanlægning af menighedens anliggender og behandler alle sager af overordnet betydning.

  Rådet holder møde, når formanden eller mindst 3 af dets medlemmer ønsker det, dog mindst 3 gange årligt.

   

  §8

  Menighedsrådet, bistået af præsten og regnskabsføreren, varetager Valgmenighedens daglige drift og beslutter selv sin forretningsorden.

   

  §9

  Når der skal ansættes en ny præst i Valgmenigheden, skal stillingen opslås ledig.

  Menighedsrådet udvælger mindst 2 ansøgere, som menigheden skal have lejlighed til at høre ved en gudstjeneste og på et efterfølgende møde. Derefter skal menigheden på en ekstraordinær generalforsamling vælge den nye præst. Dette sker ved fremmøde og skriftlig afstemning eller pr. brevstemme, som forinden er afleveret til formanden.

   

  §10

  Valgmenighedens regnskab følger kalenderåret og varetages af regnskabsføreren.

  Regnskabet revideres af to folkevalgte revisorer, som på skift vælges for 2 år.

   

  §11
  Menighedsrådet fastsætter det årlige kontingent.

  §12

  I formueretlig henseende er valgmenigheden en forening. Intet medlem hæfter for foreningen med noget som helst beløb, ud over sit vedtægtsmæssige kontingent.

   

   

  §13

  Den ordinære generalforsamling afholdes i marts efter forudgående bekendtgørelse på Valgmenighedens hjemmeside, i kirkebladet og i den lokale dagspresse mindst 14 dage i forvejen.

  I kirkeblad og på hjemmesiden oplyses dagsorden, som mindst omfatter følgende punkter:

  1: valg af dirigent

  2: valg af stemmetællere

  3: menighedsrådets beretning

  4: regnskab og budgetforslag

  5: valg til menighedsrådet

  6: valg af suppleanter

  7: valg af revisor

  8: behandling af indkomne forslag

  9: eventuelt

  Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen med vedtagelse for øje, må være formanden skriftligt i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen og offentliggøres 14 dage før generalforsamlingen på valgmenighedens hjemmeside.

  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte.

  Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ethvert medlem af Valgmenigheden over 15 år har stemmeret. Stemmeafgivelse sker skriftligt, når et medlem ønsker det.

  Køb og salg af fast ejendom, større reparationer og byggeprojekter samt optagelse af lån, skal godkendes på en generalforsamling. Generalforsamlingen er Valgmenighedens øverste myndighed.

   

  §14

  Ændringer i vedtægterne skal ske på en generalforsamling med to tredjedels flertal blandt de fremmødte.

   

   

  §15

  Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når menighedsrådet eller mindst en tiendedel af medlemmerne skriftligt tilkendegiver ønske herom. Bekendtgørelsen herom skal ske mindst 14 dage i forvejen ved mail eller brev til Valgmenighedens medlemmer.

   

  §16

  Beslutning om opløsning af Vejstrup Valgmenighed kan kun træffes efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum, hvor mindst tre fjerdedele af Valgmenighedens medlemmer stemmer derfor ved en skriftlig afstemning eller ved en urafstemning , hvor mindst tre fjerdedele af Valgmenighedens medlemmer stemmer derfor.

  I tilfælde af Valgmenighedens opløsning må der ved realisation af Valgmenighedens midler drages omsorg for kirkegårdens fortsatte vedligeholdelse i henhold til menighedsrådets deklaration af 14.november 1876 angående kirkegårdens fredning. Eventuelle midler derudover skænkes til fynske valgmenigheder.

  Vejstrup. 19.marts 2023.